ข้อมูลอาจารย์

สุรพล มโนวงศ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 16 มิ.ย. 2535
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ : ไทย

 • 14 มี.ค. 2528
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : เวชนิทัศน์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ