รายละเอียด

การถ่ายภาพ / Photography

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การถ่ายภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Photography
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การถ่ายภาพ

- แนะนำรายวิชา อธิบายขอบเขคเนื้อหา วิธีการสอน การวัดประเมินผล ในระบบออนไลน์
1. องค์ประกอบพื้นฐานในการถ่ายภาพ
1.1 ความเป็นมาของการถ่ายภาพ
1.2 องค์ประกอบพื้นฐานในการถ่ายภาพ
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน

2. ส่วนประกอบและหลักการทํางานของกล้อง ถ่ายภาพ
2.1 หลักการทํางานของกล้องถ่ายภาพ
2.2 ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน

2. ส่วนประกอบและหลักการทํางานของกล้อง ถ่ายภาพ
2.3 หลักการวัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน

3. หลักการถ่ายภาพ
3.1 ระบบควบคุมการถ่ายภาพ
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน
- มอบหมายงานบุคคล ประกวด ภาพถ่าย

3. หลักการถ่ายภาพ
3.2 การควบคุมระยะชัดในการถ่ายภาพ
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน
- มอบหมายงานบุคคล ประกวด ภาพถ่าย

4. อุปกรณ์ถ่ายภาพ
4.1 คุณสมบัติและการใช้งานฟิลเตอร์และอุปกรณ์ถ่ายใกล้
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน
- มอบหมายงานบุคคล ประกวด ภาพถ่าย

4. อุปกรณ์ถ่ายภาพ
4.2 คุณสมบัติ การใช้งานแฟลชเพื่อการถ่ายภาพ
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน

5. การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ
5.1 องค์ประกอบภาพ
5.2 หลักเกณฑ์การจัดองค์ประกอบภาพ
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาคในแบบออนไล์ โดยใช้ Google Classroom

6. เทคนิคการถ่ายภาพ
6.1 เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน
- วิทยากรบรรยายพิเศษ.ในแบบออนไลน์

7. การจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ
7.1 ประเภท คุณลักษณะของแสง
7.2 ประเภทและลักษณะของสตูดิโอ
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน

7. การจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ
7.4 การใช้งานอุปกรณ์จัดแสงในสตูดิโอ
7.5 การจัดวางทิศทางของแสงในสตูดิโอ
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน

7. การจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ
7.6 การจัดแสงถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน

8. การสร้างสรรค์งานภาพถ่าย
8.1 การจัดการภาพถ่าย
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน

8. การสร้างสรรค์งานภาพถ่าย
8.2 การนําเสนอผลงานภาพถ่าย
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน

นําเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ภาพถ่าย
กิจกรรม : - สอนในออนไลน์ในโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Facebook Group, Youtube
- บรรยาย, อภิปราย, สาธิต
- ให้เนื้อหา PDF
- สื่อ Video
- แบบทดสอบหลังเรียน
- นําเสนอผลงานภาพถ่ายจากการประกวด

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาคในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Classroom

อาจารย์ผู้สอน