รายละเอียด

การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์ / Wax of Jewelry Mastering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ141
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Wax of Jewelry Mastering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์

บทที่1.ปฎิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ ที่นำมา เป็นต้นแบบแวกซ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน
สอนออนไลน์ ms-team

บทที่2.ฝึกปฎิบัติเรียนรู้ต้นแบบเครื่องประดับด้วยแวกซ์
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน
สอนออนไลน์ ms-team

บทที่ 3การเรียนรู้เครื่องมืออุปกรณ์แกะต้นแบบด้วยแวกซ์
3.1 ความหมายของเครื่องมือแบบต่างๆ
3.2 ลักษณะและรูปแบบเครื่องมือ
3.3 ฝึกปฎิบัติเรียนรู้เครื่องมือ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
สอนออนไลน์ ms-team

บทที่ 4 การศึกษารูปทรงกระเปราะ ที่ใช้ในการขึ้นต้นแบบแวกซ์
4.1 รูปแบบกระเปาะเทียนหรือแวกซ์ที่ใช้ทำต้นแบบ
เครื่องประดับ
4.2 ความสำคัญของการออกแบบ
4.3 ฝึกปฎิบัติเรียนรู้กระเปาะต้นแบบเครื่องประดับ
ด้วยแวกซ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน
สอนออนไลน์ ms-team

บทที่ 5 การปฎิบัติงานขึ้นต้นแบบกระเปราะ
5.1 การเขียนเส้นร่างโครงสร้าง
5.2 การเขียนเส้นร่างทรงกระเปราะ
5.3 การวางแบบเน้นเก็บเส้นจริงรูปทรงของอัญมณี
5.4 ส่วนประกอบคำนวณรูปทรงอัญมณี
5.5 ปฏิบัติการขึ้นต้นแบบ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน
สอนออนไลน์ ms-team

บทที่ 6 การฝึกหยอดไข่ปลา
6.1 การออกแบบต้นแบบที่ต้องการฝังแบบไข่ปลา
6.2 การฝึกหยอดด้วยโลหะ
6.3 การปรับอุณหภูมิความร้อน
6.4 ปฏิบัติงานขึ้นต้นแบบจากการออกแบบและ
เขียนภาพร่างในลักษณะรูปแบบให้เหมือนจริง

กิจกรรม : 1.2.3 สอนออนไลน์ ms-team

บทที่ 7 การขึ้นต้นแบบแหวน
7.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์แหวนที่เน้นคุณค่าทาง
แนวความคิด
7.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเบาบาง เล็ก
7.3 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนภาพร่างแหวน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน
สอนออนไลน์ ms-team

บทที่ 8 ปฎิบัติการขึ้นต้นแบบ เครื่องประดับแหวน
8.1 เน้นความแปลกใหม่
8.2 เน้นประวัติความเป็นมา
8.3 การคำนวณระยะเวลาที่เหมาะสมในการขึ้นต้น
แบบ(sketch design) ตามหลักการที่เรียน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน
สอนออนไลน์ ms-team

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบออนไลน์ ms-team

บทที่ 9 ศึกษารูปแบบการขึ้นต้นแบบแหวนผู้ชาย
แหวนมอญ
9.1 ทำต้นแบบเครื่องประดับ แหวน
9.2 ความสำคัญของการออกแบบ
9.3 ฝึกปฎิบัติเรียนรู้ต้นแบบเครื่องประดับด้วย

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 10 ปฎิบัติการขึ้นต้นแบบแหวนมอญ
10.1 ประวัติความเป็นมาของแหวนมอญที่ใช้ทำ
ต้นแบบเครื่องประดับ
10.2 ความสำคัญของการออกแบบ
10.3 ฝึกปฎิบัติเรียนรู้ต้นแบบเครื่องประดับด้วย
แวกซ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 11 แนวทางการออกแบบแหวนผู้หญิง
แหวนอิตลี่หรือแหวนก้านเล็ก ที่จะนำมาขึ้น
ต้นแบบด้วยแวกซ์
11.1 แวกซ์ที่ใช้ทำต้นแบบเครื่องประดับ
11.2 ความสำคัญของการออกแบบ
11.3 ฝึกปฎิบัติเรียนรู้ต้นแบบเครื่องประดับด้วย
แวกซ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 12 ศึกษา รูปทรงในการออกแบบ
เครื่องประดับ
รูปทรงจากธรรมชาติ
12.1 รูปทรงจากสัตว์
12.2 รูปทรงจากพืช
12.3 รูปทรงจากคน
เขียนแบบพร้อมที่จะนำมาขึ้นต้นแบบ
แนวทางอิสระ พริ้วไหว

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 13 การพิจารณาแบบสร้อยคอ
(sketch design) ตามหลักการทำต้นแบบ
แวกซ์
13.1 ทำต้นแบบเครื่องประดับ สร้อยคอ
13.2 ความสำคัญของการออกแบบ
13.3 ฝึกปฎิบัติเรียนรู้ต้นแบบเครื่องประดับด้วย
แวกซ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน

บทที่14 การคำนวณ ค่าน้ำหนัก

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 15 ฝึกปฎิบัติเรียนรู้ต้นแบบเครื่องประดับ
ด้วยแวกซ์ การคำนวณ การแกะรูปแบบที่สลับซับซ้อน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน

บทที่16 การทบทวนกระบวนการขึ้นต้นแบบด้วย
แวกซ์
16.1ขึ้นต้นแบบเครื่องประดับตา
รูปแบบหนึ่งผลงาน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Power point
3. เอกสารประกอบ
การสอน

อาจารย์ผู้สอน