รายละเอียด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ / Introduction to Textile, Fashion and Jewelry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Textile, Fashion and Jewelry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ

ประวัติการเกิดสิ่งทอ
- ประวัติศาสตร์สิ่งทอ
- ประวัติศาสตร์สิ่งทอไทย

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

ประเภทของสิ่งทอ
- ผ้าทอ ผ้าถัก
- ผ้าไม่ทอ ไม่ถัก

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพเคลื่อนไหว และจัดการอภิปรายกลุ่ม
โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

อุตสาหกรรมสิ่งทอและการแบ่งช่วง
- อุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ำ
- อุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ำ
- อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ำ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มอบหมายการรายงานกลุ่ม
โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

สิ่งทอที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และสิ่งทอในอุตสาหกรรม
- เคหะสิ่งทอ
- ผ้าและเครื่องแต่งกาย
- สิ่งทอทางการแพทย์ การก่อ สร้าง และวิทยาศาสตร์

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สอบถาม พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งทอ
- ธุรกิจและคำสั่งซื้อสิ่งทอ
- การตรวจสอบคุณภาพสิ่งทอ
เบื้องต้น

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อ และการรายงานกลุ่มในหัวข้อที่กำหนด
โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

ความรู้แฟชั่นเบื้องต้น
- แฟนชั่นคืออะไร
- ประเภทของแฟชั่น
- บทบาทหน้าที่แฟชั่นดีไซเนอร์
- ประเภทแฟชั่นดีไซนเนอร์

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

โอกาสและอาชีพด้านธุรกิจแฟชั่น
และสิ่งทอ
- ตัวอย่างแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ประสบความสำเร็จ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

อาชีพทางด้านเทคนิคในสายแฟชั่น
- ตัวอย่างแฟชั่นดีไซเนอร์ที่
ประสบความสำเร็จ
อาชีพทางด้านธุรกิจและการจัดการ
แฟชั่น
- ตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
อาชีพและโอกาสทางด้านสื่อ
- ตัวอย่างองค์กรหรือบุคคลที่
ประสบความสำเร็จ
อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ตัวอย่างอาชีพและอ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

กระบวนการออกแบบแฟชั่น
1) ค้นหาและสร้างแรงบันดาลใจ
- หาแรงบันดาลใจ
- ค้นคว้าข้อมูล
- สร้าง Mood Board
- วัสดุ
- อื่นๆ
2) การวาดภาพแฟชั่น
- ตัวอย่างภาพวาดแฟชั่น
- อื่นๆ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

กระบวนการออกแบบแฟชั่น (ต่อ)
3) การวางแฟนคอลเล็คชั่นและ
ออกแบบอื่นๆ
- การสื่อสารผลงาน
- ตัดเย็บชุด
- นำเสนองาน
- อื่นๆ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องประดับ
และอัญมณี
- ความหมายของเครื่องประดับ
- ประเภทของเครื่องประดับ
- ประวัติความเป็นมาของเครื่องประดับ
- ความเป็นมาของเครื่องประดับตะวันตก
- ความเป็นมาของเครื่องประดับไทยและท้องถิ่น (บูรณาการงาน
วิจัยเรื่อง อัตลักษณ์เครื่องเงินบ้านวัวลายและบ้านแม่ย่อย
จังหวัดเชียงใหม่)

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องประดับและอัญมณี (ต่อ)
- วัสดุเครื่องประดับ
- กระบวนการผลิตเครื่องประดับและอัญมณี

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องประดับและอัญมณี (ต่อ)
- กระบวนการผลิตเครื่องประดับและอัญมณี

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

อุตสาหกรรมเครื่องประดับและ
อัญมณี
- ความสำคัญของอุตสาหกรรม เครื่องประดับและอัญมณี
- ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย
- ภาวะอุตสาหกรรมอัญมณีไทย
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเครื่อง
ประดับ
- ธุรกิจเครื่องประดับ
- ขั้นตอนการทำธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Microsoft Teams และ RMUTL Education

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน