รายละเอียด

การออกแบบเครื่องประดับ / Jewelry Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบเครื่องประดับ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Jewelry Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบเครื่องประดับ

ฝึกวาดเส้น เส้นตรง เส้นโค้ง ดูพื้นฐานของนักศึกษา
กิจกรรม : เสนอ ตัวอย่างผลงาน แนะนำการทำ
สอนผ่านระบบ ms-team

การวาดเส้นที่ใชใ้นงานออกแบบ - เส้นตรง - เส้นโคง้ - เส้นแนวดิ่ง - เส้นวงกลม
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน
.สอนผ่านระบบ ms-team

การลงน้ำหนักแสงเงาอัญมณี ด้วยดินสอสี
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำสนอตัวอย่างผลงาน ฝึกปฎิบัติ.สอนผ่านระบบ ms-team

การลงน้ำหนักแสงเงาอัญมณีแบบ เจียระไน
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน ฝึกวาเดและลงน้ำหนักสีบนกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4.สอนผ่านระบบ ms-team

การลงน้ำหนักแสงเงาอัญมณีแบบหลัง เบี้ย
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน คลงสีบนกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4
สอนผ่านระบบ ms-team

หลักการออกแบบแหวน
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงานปฎิบัติงานบนกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4
สอนผ่านระบบ ms-team

การออกแบบแหวนประดับอัญมณี
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน วาดงานบนกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4
สอนผ่านระบบ ms-team

หลักการออกแบบแหวนตามสมยันิยม

กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน 100 ปอนด์ขนาด A4
สอนผ่านระบบ ms-team

สอบกางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาคสอนผ่านระบบ ms-team

หลกัการแบบออกแบบเครื่องประดับ ที่สวมใส่กลางคืน
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน ครั้งต่อไปเตรียมดินสอสี และกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4

หลกัการออกแบบเครื่องประดบัที่สวม ใส่กลางวัน
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน ครั้งต่อไปเตรียมดินสอสี และกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4

การออกแบบ สร้อยคอ
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน วาดบนกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4

การออกแบบ ต่างหู
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน บนกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4

การออกแบบ สร้อยขอ้มือ
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน ครั้งต่อไปเตรียมดินสอสี และกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4

การออกแบบ ชุดเครื่องประดับประกอบด้วย แหวน ต่างหู สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ

กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน ครั้งต่อไปเตรียมดินสอสี และกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างผลงาน วาดงานบนกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน