รายละเอียด

การสลักดุนโลหะ / Metal Embossing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ150
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสลักดุนโลหะ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Metal Embossing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การสลักดุนโลหะ

แนะนำรายวิชาและการประเมินผลรายวิชาการสลักดุนโลหะ
กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์)

1. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการสลักดุน
1.1 ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือในการสลักดุนโลหะ
1.2 ขั้นตอนการทำงานการสลักดุนโลหะ
1.3 รูปแบบการสลักดุนโลหะ
1.4 ฝึกปฏิบัติการค้นคว้าเกี่ยวกับการสลักดุนโลหะ
1.9.1 ฝึกปฏิบัติการค้นคว้าหารูปแบบของการสลักดุนโลหะ

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการสลักดุนการเคี่ยวชัน
2.1 การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเคี่ยวชันในงานสลักดุนโลหะ
2.2 ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของชันในการสลักดุนโลหะ
2.3 ฝึกปฏิบัติการเคี่ยวชันในงานสลักดุนโลหะ

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการสลักดุนการเคี่ยวชัน
2.4 ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของชันที่เหมาะสมกับงานสลักดุนโลหะ
2.5 ฝึกปฏิบัติการสลักดุนโลหะการเดินเส้นตรง เส้นโค้ง โดยใช้เครื่องมือ

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการสลักดุนการเคี่ยวชัน
2.6 ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของชันที่เหมาะสมกับงานสลักดุนโลหะ
2.7 ฝึกปฏิบัติการสลักดุนโลหะการเดินเส้นตรง เส้นโค้ง ให้เป็นรูปร่างตามใบงานที่กำหนด

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน

3. การสลัดดุนโลหะรูปแบบต่างๆ
3.1 ผึกปฏิบัติการสลักดุนโลหะในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินภาพนูนต่ำให้เกิดมิติของชิ้นงาน ครั้งที่ 1

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน

3. การสลัดดุนโลหะรูปแบบต่างๆ
3.1 ผึกปฏิบัติการสลักดุนโลหะในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินภาพนูนต่ำให้เกิดมิติของชิ้นงาน ครั้งที่ 1

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน

3. การสลัดดุนโลหะรูปแบบต่างๆ
3.1 ผึกปฏิบัติการสลักดุนโลหะในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินภาพนูนต่ำให้เกิดมิติของชิ้นงาน ครั้งที่ 1

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

3. การสลัดดุนโลหะรูปแบบต่างๆ
3.1 ผึกปฏิบัติการสลักดุนโลหะในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินภาพนูนต่ำให้เกิดมิติของชิ้นงาน ครั้งที่ 2

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน (การจัดการเรียนเต็มเวลา)

3. การสลัดดุนโลหะรูปแบบต่างๆ
3.1 ผึกปฏิบัติการสลักดุนโลหะในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินภาพนูนต่ำให้เกิดมิติของชิ้นงาน ครั้งที่ 2

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน (การจัดการเรียนเต็มเวลา)

3. การสลัดดุนโลหะรูปแบบต่างๆ
3.1 ผึกปฏิบัติการสลักดุนโลหะในรูปแบบต่างๆ เช่น การดุนให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดมิติของชิ้นงาน ครั้งที่ 1

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน (การจัดการเรียนเต็มเวลา)

3. การสลัดดุนโลหะรูปแบบต่างๆ
3.1 ผึกปฏิบัติการสลักดุนโลหะในรูปแบบต่างๆ เช่น การดุนให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดมิติของชิ้นงาน ครั้งที่ 2

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน (การจัดการเรียนเต็มเวลา)

3. การสลัดดุนโลหะรูปแบบต่างๆ
3.1 ผึกปฏิบัติการสลักดุนโลหะในรูปแบบต่างๆ เช่น การย้ำลายเส้นเพื่อให้เกิดมิติของชิ้นงาน ครั้งที่ 3

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน (การจัดการเรียนเต็มเวลา)

4. การทำความสะอาดชิ้นงานและการเก็บรายละเอียดของงานรวมถึงการจัดการจัดเก็บชันหลังจากกระบวนการในการผลิตแล้ว
4.1 การเผาชิ้นงานออกจากแผ่นชันหลังการดุนลาย
4.2 การขัดล้างแผ่นชิ้นงานด้วยน้ำเปล่า


กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน (การจัดการเรียนเต็มเวลา)

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน (การจัดการเรียนเต็มเวลา)

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน