รายละเอียด

การออกแบบและผลิตผ้าพิมพ์ / Printed Fabric Design and Production

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ127
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบและผลิตผ้าพิมพ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Printed Fabric Design and Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การออกแบบและผลิตผ้าพิมพ์

บทที่ 1 วิวัฒนาการของลวดลาย
- ปฏิบัติงานเขียนลายเส้นตามแบบ
อย่างลวดลายศิลปะอียิปต์ กรีกและ
โรมัน

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 2 การสร้างสรรค์งานออกแบบ
ลวดลายผ้าพิมพ์
- ปฏิบัติงานเขียนลายเส้นตาม
ลักษณะรูปแบบจากธรรมชาติ

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 3 องค์ประกอบของการออกแบบ
ลวดลายผ้าพิมพ์
- ปฏิบัติงานเขียนและออกแบบ
ลวดลาย รูปร่างและรูปทรงลักษณะ
รูปแบบต่างฟ

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 4 การออกแบบและการจัดวาง
ลวดลายผ้าพิมพ์
- ปฏิบัติงานเขียนออกแบบและการจัด
วางลวดลายผ้าพิมพ์

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 5 ลักษณะและรูปแบบของการผลิต
ผ้าพิมพ์
- ปฏิบัติงานออกแบบลวดลาย ทำ
แม่พิมพ์และพิมพ์ผ้าพื้นฐาน

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 6 การพิมพ์ผ้าด้วยแม่พิมพ์แบบสกรีน
- ปฏิบัติงานออกแบบลวดลายสำหรับทำ
แม่พิมพ์แบบสกรีน

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 7 การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์และการทำแม่พิมพ์สิ่งทอ
- กระบวนการทำแม่พิมพ์และการพิมพ์
ผ้าแบบกาวอัด
- ปฏิบัติการทำแม่พิมพ์และพิมพ์
ลวดลายด้วยแม่แบบกาวอัดลงบนผืนผ้า

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 8 กระบวนการพิมพ์ผ้าหลายสี
- กระบวนการเตรียมผ้าก่อนพิมพ์
- ปฏิบัติการเตรียมผ้าก่อนพิมพ์

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

บทที่ 9 กระบวนการพิมพ์ผ้าหลายสี
- กระบวนการออกแบบลวดลายพิมพ์
ผ้าหลายสี
- ปฏิบัติการออกแบบลวดลายพิมพ์ผ้า
หลายสีด้วยการเขียน

กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 10 กระบวนการพิมพ์ผ้าหลายสี
- กระบวนการออกแบบลวดลายพิมพ์ผ้าหลายสี
- ปฏิบัติการออกแบบลวดลายพิมพ์
ผ้าหลายสีด้วยคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 11 กระบวนการพิมพ์ผ้าหลายสี
- กระบวนการพิมพ์ผ้าหลายสี
-ปฏิบัติการพิมพ์ผ้าหลายสีลงบนผืนผ้า

กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 4 กระบวนการผลิตผืนผ้าในระบบหัตถกรรม
- ปฏิบัติการผลิตผืนผ้าด้วยกี่ทอผ้าตั้งพื้น

กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 12 การพิมพ์สิ่งทอขั้นสูง
- แบบของการพิมพ์สิ่งทอ
- ปฏิบัติการพิมพ์สิ่งทอแบบรูปลอก

กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 13 การพิมพ์สิ่งทอขั้นสูง
- เทคนิคในการพิมพ์สิ่งทอ
- ปฏิบัติการพิมพ์สิ่งทอแบบ
ดิจิตอล

กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 15 การรักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการพิมพ์ผ้า
- การรักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวน
การพิมพ์ผ้า
- ปฏิบัติการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
การพิมพ์ผ้า

กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน