รายละเอียด

การออกแบบและผลิตผืนผ้า / Fabric Design and Production

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบและผลิตผืนผ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fabric Design and Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบและผลิตผืนผ้า

บทที่ 1 การวิเคราะห์โครงสร้างผ้า
- โครงสร้างพื้นฐานการทอ
- วิธีการแกะตัวอย่างลายผ้าทอพื้นฐาน
- ปฏิบัติการแกะตัวอย่างลายผ้าทอ Plain weave
- ปฏิบัติการขึ้นตัวอย่างผ้าทอลาย Plain weave

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 1 การวิเคราะห์โครงสร้างผ้า
- โครงสร้างพื้นฐานการถัก
- วิธีการแกะตัวอย่างลายผ้าถักพื้นฐาน
- ปฏิบัติการแกะตัวอย่างลายผ้าถัก
- ปฏิบัติการขึ้นตัวอย่างผ้าถัก

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 1 การวิเคราะห์โครงสร้างผ้า
- การคำนวณขนาดของเส้นด้ายและโครงสร้างผ้า
- ปฏิบัติการคำนวณขนาดของเส้นด้ายและโครงสร้างผ้า

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 2 การออกแบบลายทอ
- หลักการออกแบบลายทอ
- ปฏิบัติการออกแบบลายขัดดัดแปร
- ปฏิบัติการขึ้นตัวอย่างลายขัดดัดแปร
กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 2 การออกแบบลายทอ
- ปฏิบัติการออกแบบลาย twill
- ปฏิบัติการขึ้นตัวอย่างลาย Twill

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 2 การออกแบบลายทอ
- ปฏิบัติการออกแบบลาย Satin
- ปฏิบัติการขึ้นตัวอย่างลาย Satin

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 3 การออกแบบลายถัก
- หลักการออกแบบลายถัก
- ปฏิบัติการออกแบบลายถักดัดแปรลายที่ 1
- ปฏิบัติการขึ้นตัวอย่างลายถักดัดแปรลายที่ 1

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 3 การออกแบบลายถัก
- หลักการออกแบบลายถัก
- ปฏิบัติการออกแบบลายถักดัดแปรลายที่ 2
- ปฏิบัติการขึ้นตัวอย่างลายถักดัดแปรลายที่ 2

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ในระบบ Team microsoft
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 กระบวนการผลิตผืนผ้าในระบบหัตถกรรม
- การเตรียมเส้นด้ายยืน
- การเตรียมเส้นด้ายพุ่ง

กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 4 กระบวนการผลิตผืนผ้าในระบบหัตถกรรม
- การผลิตผืนผ้าด้วยกี่ทอผ้า
- ปฏิบัติการผลิตผืนผ้าด้วยกี่ทอผ้า

กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 4 กระบวนการผลิตผืนผ้าในระบบหัตถกรรม
- การผลิตผืนผ้าในระบบหัตถกรรม
- ปฏิบัติการผลิตผืนผ้าด้วยกี่เฟรม
- การบูรณาการงานวิจัยการการเรียนการสอนด้วยการสร้างลวดลายบนพืนผืนผ้าด้วยเทคนิคการพิมพ์ลวดลายบนเส้นเส้นด้ายยืน
กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 4 กระบวนการผลิตผืนผ้าในระบบหัตถกรรม
- ปฏิบัติการผลิตผืนผ้าด้วยกี่ทอผ้าตั้งพื้น

กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 4 กระบวนการผลิตผืนผ้าในระบบอุตสาหกรรม
- การผลิตผืนผ้าในระบบอุตสาหกรรม
กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 4 กระบวนการผลิตผืนผ้าในระบบอุตสาหกรรม
- การผลิตผืนผ้าในระบบอุตสาหกรรม
กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

บทที่ 5 การรักษาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตผืนผ้า
- ผลกระทบของสิ่งแวดลอมจากการผลิตผืนผ้า
- อภิปรายถึงผลกระทบการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตผืนผ้า

กิจกรรม : - สอนในชั้นเรียน
- อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานให้ นศ. ปฏิบัติ
- ใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน