รายละเอียด

การเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ / Pre-Product Design Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43023457
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre-Product Design Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์

แนะนำ แผนการสอน รูปแบบการสอน การประเมินผล
อธิบาย ภาพรวมของงานเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์
วิธีการวิเคราะห์ตนเอง ตามความสนใจและความถนัด

กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
ปฏิบัติการตามใบงาน เขียนภาพผังความคิด ส่งงานในระบบ LMS

เรื่อง กระบวนการค้นหาหัวข้อโครงการ เรื่อง ลักษณะและรูปแบบของปัญหาด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรม : กิจกรรม active learning
ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
ปฏิบัติการตามใบงาน เขียนภาพผังความคิด
ส่งงานในระบบ LMS

เรื่อง การคิดโครงการแหล่งที่ก่อให้เกิดแนวคิด Literature Review
กิจกรรม : ศึกษาเนื้อหาและสื่อในระบบ LMS
ใบความรู้
ใบงาน ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล ทำ literature review วิจัยหรืองานด้านการออกแบบอุตสาหกรรม

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อ กำหนดหัวข้อโครงงาน
กิจกรรม : กิจกรรมบันทึกการศึกษาข้อมูลใน POEM ใบความรู้ ใบงาน ในระบบ LMS
นำเสนอเป็นรายบุคคลในห้องเรียน Microsoft Teams

เรื่อง กรอบแนวคิด หัวข้อโครงงาน รูปแบบแนวคิด
กิจกรรม : กิจกรรม Collaborative
ใบความรู้ ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
ปฏิบัติการสร้างกรอบคิดในการวิจัยทางการออกแบบ ส่งงานในระบบ LMS

รูปแบบและการประเมินโครงร่างออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : ศึกษาเนื้อหาและสื่อในระบบ LMS
ใบความรู้ ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล นำเสนอผังความคิดและ กิจกรรมประเมินโครงร่าง

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงร่าง แนวทางการแก้ปัญหา และ แนวทางการตัดสินใจ
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงร่างที่ น.ศนำเสนอในกลุ่ม
ผ่านระบบ Microsoft Teams
ใบความรู้ ใบงาน

วิธีการเขียนโครงร่างออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : กิจกรรมการเขียนโครงร่าง ศึกษาเนื้อหาและสื่อในระบบ LMS
สื่อ กรณีศึกษา ppt ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการเขียนโครงร่าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ทำข้อสอบในระบบ LMS

วิธีการเขียนโครงร่างออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : กิจกรรมการเขียนโครงร่าง ศึกษาเนื้อหาและสื่อในระบบ LMS
สื่อ กรณีศึกษา ppt
ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการเขียนโครงร่าง และ upload งานในระบบ

การนำเสนอหัวข้อโครงร่างออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : ศึกษาเนื้อหาและสื่อในระบบ LMS
กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการตามใบงาน เขียนภาพผังความคิด
ทำแบบทดสอบหลังเรียน

เสนอหัวข้อโครงร่างออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : กิจกรรมรายบุคคล น.ศนำเสนอหัวข้อโครงร่างในห้องเรียน MS Teams

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรม : ศึกษาเนื้อหาและสื่อในระบบ LMS
ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ google form

วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรม : บรรยาย ใช้ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้ ใบงาน
น.ศ. สรุปแนวทางในการออกแบบ ร่างแบบ Upload แบบร่างส่งในระบบ

ออกแบบและนำเสนอ sketch design, Idea development
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการจัดทำ sketch design,
กิจกรรมนำเสนอในห้องเรียน Microsoft Teams

การจัดทำโมเดล
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน
กิจกรรมนำเสนอผลงานโมเดล ในห้องเรียน Microsoft Teams

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทำข้อสอบในระบบ LMS

อาจารย์ผู้สอน