ข้อมูลอาจารย์

อรนุตฎฐ์ สุธาคำ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 16 พ.ย. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : เทคโนโลยีทางการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

 • 6 ต.ค. 2540
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : เทคโนโลยีการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 25 มี.ค. 2525
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Library, information, archive
  สาขา : บรรณารักษ์ศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 28 ต.ค. 2534
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Library, information, archive
  สาขา : สารนิเทศศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ