รายละเอียด

สัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม / Seminar for Industrial Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar for Industrial Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - สัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม

แนะนำ แผนการสอน รูปแบบการสอน การประเมินผล
หน่วยที่ 1 กระบวนการจัดสัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม

กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
ปฏิบัติการตามใบงาน เขียนภาพผังความคิด ส่งงานในระบบ LMS

หน่วยที่ 1 -กิจกรรมดำเนินงานสัมมนาวิชาการด้านการออกแบบ
-กิจกรรมฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบ

กิจกรรม : กิจกรรมพูดนำเสนอสรุปงานสัมมนาที่ น.ศ ไปเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์มา ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

หน่วยที่ 2 -วิธีการกำหนดหัวข้อสัมมนาด้านงานออกแบบอุตสาหกรรมและด้านความก้าวหน้าทางงานออกแบบ
- วิธีการตั้งหัวข้อสัมมนา

กิจกรรม : กิจกรรมกำหนดหัวข้อสัมมนา
ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลกำหนดหัวข้อการสัมมนา ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

หน่วยที่ 2 -วิธีการเขียนโครงการสัมมนาด้านงานออกแบบอุตสาหกรรมและด้านความก้าวหน้าทางงานออกแบบ
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการเขียนโครงการสัมมนาและนำเสนอ ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

หน่วยที่ 3 การออกแบบโปสเตอร์สัมมนา และ การออกแบบบัตรเชิญ
กิจกรรม : สอบย่อย
ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการออกแบบโปสเตอร์บัตรเชิญและนำเสนอ ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

หน่วยที่ 3 - การจัดห้องสัมมนา และ การจัดเตรียมอุปกรณ์โสต งานปฏิคม
-การทำหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา
- การจัดทำเอกสารสัมมนาและเอกสารการลงทะเบียน

กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการกิจกรรมการจัดสัมมนาและนำเสนอ ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

หน่วยที่ 4 การสร้างแบบประเมินผลการสัมมนา
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการสร้างแบบประเมินผลการสัมมนาและนำเสนอ ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

หน่วยที่ 4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปแบบประเมินผล
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ทำข้อสอบในระบบ LMS

หน่วยที่ 4 การเขียนรายงานการสัมมนา
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการเขียนรายงานและนำเสนอ ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการออกแบบ รูปแบบออนไลน์
(นักศึกษากลุ่มที่ 1 เป็น presenter)

กิจกรรม : แบ่งกลุ่มจัดสัมมนาในห้องเรียน Microsoft Teams ผู้สอนกำหนดให้กลุ่มนำเสนอ เป็น Presenter นักศึกษาที่เหลือเป็นผู้ฟังและร่วมทำกิจกรรม
สื่อ you tube และเอกสารประกอบการสัมมนา

ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการออกแบบ รูปแบบออนไลน์
(นักศึกษากลุ่มที่ 2 เป็น presenter)

กิจกรรม : แบ่งกลุ่มจัดสัมมนาในห้องเรียน Microsoft Teams ผู้สอนกำหนดให้กลุ่มนำเสนอ เป็น Presenter นักศึกษาที่เหลือเป็นผู้ฟังและร่วมทำกิจกรรม
สื่อ you tube และเอกสารประกอบการสัมมนา

ฝึกปฏิบัติการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพด้านการออกแบบ รูปแบบออนไลน์
(นักศึกษากลุ่มที่ 3 เป็น presenter)
กิจกรรม : แบ่งกลุ่มจัดสัมมนาในห้องเรียน Microsoft Teams ผู้สอนกำหนดให้กลุ่มนำเสนอ เป็น Presenter นักศึกษาที่เหลือเป็นผู้ฟังและร่วมทำกิจกรรม
สื่อ you tube และเอกสารประกอบการฝึกอบรม

ฝึกปฏิบัติการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพด้านการออกแบบ รูปแบบออนไลน์
(นักศึกษากลุ่มที่ 4 เป็น presenter)

กิจกรรม : แบ่งกลุ่มจัดสัมมนาในห้องเรียน Microsoft Teams ผู้สอนกำหนดให้กลุ่มนำเสนอ เป็น Presenter นักศึกษาที่เหลือเป็นผู้ฟังและร่วมทำกิจกรรม
สื่อ you tube และเอกสารประกอบการฝึกอบรม

สรุปประเมินผลโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการออกแบบ
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการนำเสนอสรุปประเมินผลโครงการสัมมนาทางวิชาการในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

สรุปประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน
ปฏิบัติการนำเสนอสรุปประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทำข้อสอบในระบบ LMS

อาจารย์ผู้สอน