รายละเอียด

ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ / History of Art and Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : History of Art and Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ

แนะนำรายวิชา แผนการสอน เวลาเรียน การส่งงาน การประเมินผล
สอนเนื้อหาเรื่อง ประวัติความเป็นมาของศิลปะและการออกแบบ

กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS
เขียนภาพผังความคิด ส่งงานในระบบ LMS

เรื่อง ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้ link you tube
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

เรื่อง ประวัติศาสตร์การออกแบบยุคต้น
กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

เรื่อง ประวัติศาสตร์การออกแบบยุคกลาง
กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

เรื่อง งานออกแบบยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม
กิจกรรม : ใบความรู้ สื่อ ppt.
สอบย่อย ครั้งที่ 1 ในระบบ LMS
กิจกรรมบรรยาย ในห้องเรียน Microsoft Teams
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

เรื่อง งานออกแบบยุคปฏิรูปงานศิลปะและงานฝีมือ Art and Craft Movement / งานออกแบบสถาบัน Bauhaus
กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

เรื่อง งานออกแบบสมัยใหม่
กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

เรื่อง Style ในงานออกแบบ / ความสำคัญของ Styleบรรยาย เรื่อง Styleและนักออกแบบ Art Nouveau , Styleและนักออกแบบ Art Deco , Styleและนักออกแบบ Stream Line
กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบในระบบ LMS

เรื่อง งานออกแบบช่วงการปฏิรูปเศรษฐกิจ Styleและนักออกแบบ Organic Form, Styleและนักออกแบบ style Ulm, Braun_ Good Form,
กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

เรื่อง Styleและนักออกแบบ-Modern and PostModern , Styleและนักออกแบบ-Alchymia
กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

เรื่อง Styleและนักออกแบบ Memphis, Styleและนักออกแบบ
High-tech, Tran

กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

เรื่อง งานออกแบบข้ามวัฒนธรรม / งานออกแบบเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

เรื่อง การวิเคราะห์งานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม –อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะยุคตอนต้นและตอนกลาง
กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

เรื่อง การวิเคราะห์งานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม – งานออกแบบสมัยใหม่

กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

บทสรุป timeline นักออกแบบในแต่ละยุคของประเทศไทย และต่างชาติ
กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้
แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ LMS

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ในระบบ LMS

อาจารย์ผู้สอน