รายละเอียด

การค้าในภูมิภาคอาเซียน sec 4 / ASEAN Trade sec 4

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การค้าในภูมิภาคอาเซียน sec 4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ASEAN Trade sec 4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน ได้ดังนี้

โทร. 062-6537773

Line ID : Ple.love.u

เวลาสอน วันพุธ เวลา 08.00 - 11.00 น.

Team code-รหัสเข้าชั้นเรียน  :   46qh9ur

รายวิชา - การค้าในภูมิภาคอาเซียน sec 4

อาจารย์ผู้สอน