รายละเอียด

การเพิ่มผลผลิต sec 1 / Productivity sec 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA221
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเพิ่มผลผลิต sec 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Productivity sec 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน ได้ดังนี้

โทร. 062-6537773

Line ID : Ple.love.u

เวลาสอน วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.

Team code-รหัสเข้าชั้นเรียน  :  2q7l55t

รายวิชา - การเพิ่มผลผลิต sec 1

อาจารย์ผู้สอน