รายละเอียด

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้/ค.อ.บ.อส.2(ทอ) / Educational Research

  • 6 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC809
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้/ค.อ.บ.อส.2(ทอ)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Educational Research
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

หมายเหตู

เวลาเรียน: พฤหัส เวลา 12.00 - 15.00 น

ผู้สอน: ผศ.ดร.อรอนงค์ นิยมธรรม / โทร: 089-7861646 / email: nuionano@gmail.com

รายวิชา - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้/ค.อ.บ.อส.2(ทอ)

1.1  ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                             

     1.1.1 ความหมายของการวิจัย           

     1.1.2 ความสำคัญของการวิจัย

     1.1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

     1.1.4 ประโยชน์ของการวิจัย  

1.2  ประเภทของการวิจัย

      1.2.1 จำแนกตามจุดมุ่งหมาย

      1.2.2 จำแนกตามระเบียบวิธีวิจัย

      1.2.3  จำแนกตามสาขาของการวิจัย

      1.2.4  จำแนกตามลักษณะข้อมูล

1.3 ขอบเขตของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

 2.1 ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย

      2.1.1 ขั้นตอนในการวิจัย

      2.1.2 กระบวนการวิจัย     

 2.2.1 การเลือกหัวข้อวิจัย

      2.2.2 แหล่งที่มาของหัวข้อวิจัย

      2.2.3 การกำหนดปัญหาในการวิจัย

      2.2.4 แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย         

      2.2.5 การเขียนปัญหาการวิจัย

 2.3.1 ความหมายของการออกแบบงานวิจัย

       2.3.2 หลักการออกแบบงานวิจัย

       2.3.3 องค์ประกอบของการออกแบบงานวิจัย    

 2.4.1 จุดมุ่งหมายในการเขียนโครงการวิจัย
     2.4.2 รูปแบบของโครงการวิจัย    
     2.4.3 ส่วนประกอบของโครงการวิจัย

3.1 การใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัย

      3.1.1 ความหมายและลักษณะของข้อมูล

      3.1.2 ประเภทของข้อมูล

      3.1.3 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการวิจัย

    3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

      3.2.1 การวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล

      3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

อาจารย์ผู้สอน