รายละเอียด

การสัมมนาภาษาอังกฤษ / Seminar in English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสัมมนาภาษาอังกฤษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าร่วมในรายวิชานี้ด้วย link  Ms Team ด้านบน

รายวิชา - การสัมมนาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอน