รายละเอียด

เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร / Farm Machinery

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG007
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Farm Machinery
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร

เครื่องต้นกำลังการเกษตร
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ดูตัวอย่างของจริง
- ลงมือปฏิบัติ

บรรยาย 1 ชม.
ปฏิบัติการ 3 ชม.

ชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ดูตัวอย่างของจริง
- ลงมือปฏิบัติ

บรรยาย 1 ชม.
ปฏิบัติการ 3 ชม.

ชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องทุ่นแรง
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ดูตัวอย่างของจริง
- ลงมือปฏิบัติ

บรรยาย 1 ชม.
ปฏิบัติการ 3 ชม.

ระบบหลักการของเครื่องทุ่นแรง
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ดูตัวอย่างของจริง
- ลงมือปฏิบัติ/ฝึกปฏิบัติขับรถแทรคเตอร์

บรรยาย 1 ชม.
ปฏิบัติการ 3 ชม.

-ระบบต่างๆของเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ดูตัวอย่างของจริง
- ลงมือปฏิบัติ/ฝึกปฏิบัติขับรถแทรคเตอร์

บรรยาย 1 ชม.
ปฏิบัติการ 3 ชม.

- ระบบควบคุมอากาศในโรงปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ดูตัวอย่างของจริง
- ลงมือปฏิบัติ/ฝึกปฏิบัติขับรถแทรคเตอร์

บรรยาย 1 ชม.
ปฏิบัติการ 3 ชม.

- เครื่องทุ่นแรงฟาร์มในประเทศไทย
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ดูตัวอย่างของจริง
- ลงมือปฏิบัติ/ฝึกปฏิบัติขับรถแทรคเตอร์

บรรยาย 1 ชม.
ปฏิบัติการ 3 ชม.

-มอเตอร์ไฟฟ้า
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ทำแบบฝึกหัด

-ระบบการให้น้ำ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ทำแบบฝึกหัด

การส่งน้ำระบบการให้น้ำ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ทำแบบฝึกหัด

- ปั้ม

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ทำแบบฝึกหัด

- ระบบปั้มสูญญากาศ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ทำแบบฝึกหัด

- หม้อไอน้ำ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ทำแบบฝึกหัด

- ระบบทำความเย็น
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ทำแบบฝึกหัด

- พลังงานทดแทน
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ทำแบบฝึกหัด

ทบทวนบทเรียน สัปดาห์ที่ 8 - 15
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- บรรยาย ถามตอบ
- ทำแบบฝึกหัด

สอบปลายภาต
กิจกรรม : - ทฤษฏี/ปฏิบัติ

อาจารย์ผู้สอน