รายละเอียด

การบริหารการผลิต / Production Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารการผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การบริหารการผลิต

-แนะนำรายวิชา สร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนการสอน แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ -นิยามของการจัดการการปฏิบัติการ -ประวัติความเป็นมาของการจัดการการปฏิบัติการ -การวางแผนการผลิต

กิจกรรม : - บรรยาย/ซักถาม/ทำแบบฝึกหัด
- สอนผ่านระบบออนไลน์ MS team/FB/Line

การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ และการดำเนินงาน
กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด -แสดงแนวคิด
- สอนผ่านระบบออนไลน์ MS team/FB/Line

การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน

กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด -แสดงแนวคิด
- สอนผ่านระบบออนไลน์ MS team/FB/Line

การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน

กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด -แสดงแนวคิด/เสวนากลุ่ม
- สอนผ่านระบบออนไลน์ MS team/FB/Line

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต

กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด -แสดงแนวคิด
- สอนผ่านระบบออนไลน์ MS team/FB/Line

การจัดการคุณภาพ

กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด -แสดงแนวคิด
- สอนผ่านระบบออนไลน์ MS team/FB/Line

การจัดการคุณภาพ

กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด -แสดงแนวคิด
- สอนผ่านระบบออนไลน์ MS team/FB/Line

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบตามตาราง

การบริหารโครงการ
กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด -แสดงแนวคิด

การบริหารโครงการ
กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด
- แสดงแนวคิด
- เสวนากลุ่ม

การพยากรณ์
กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด
- แสดงแนวคิด

การพยากรณ์
กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด
- แสดงแนวคิด
- เสวนากลุ่ม

การจัดการสินค้าคงคลัง
กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด
- แสดงแนวคิด

การจัดการสินค้าคงคลัง
กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด
- แสดงแนวคิด
- เสวนากลุ่ม

การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร

กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด
- แสดงแนวคิด

การบริหารงานบุคคล โลจิตติกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

กิจกรรม : - บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด
- แสดงแนวคิด
- เสวนากลุ่ม

สรุปและทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : - นำเสนอหลักการและแนวคิดรวบยอด

อาจารย์ผู้สอน