รายละเอียด

ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน (อ.ณัชชิยา โม้ฟู) / Leadership and Team Building

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA219_SEC_2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธ
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน (อ.ณัชชิยา โม้ฟู)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Leadership and Team Building
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา BBABA219 ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน  ใช้สอนนักศึกษา บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 2 ปี 3 รุ่น 2561

รายวิชา - ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน (อ.ณัชชิยา โม้ฟู)

อาจารย์ผู้สอน