รายละเอียด

พฤติกรรมองค์การ (อ.ณัชชิยา โม้ฟู) / Organization Behavior

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA208_SEC_1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธ
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พฤติกรรมองค์การ (อ.ณัชชิยา โม้ฟู)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organization Behavior
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา BBABA208 พฤติกรรมองค์การ ใช้สอนนักศึกษา บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ปี 1 รุ่น 2563

รายวิชา - พฤติกรรมองค์การ (อ.ณัชชิยา โม้ฟู)

อาจารย์ผู้สอน