รายละเอียด

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ (อ.ณัชชิยา โม้ฟู) / Production and Operations Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA202_SEC_2 บช.บ.การบัญชี (4ปี) ห้อง 2 ปี
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ (อ.ณัชชิยา โม้ฟู)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production and Operations Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ชื่อวิชา BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ เปิดสำหรับนักศึกษา บช.บ.การบัญชี (4ปี) ห้อง 2 ปี 2 รุ่น 2562 

รายวิชา - การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ (อ.ณัชชิยา โม้ฟู)

อาจารย์ผู้สอน