รายละเอียด

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ตาก) / Engineering Economy

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ตาก)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Economy
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

1. วศบ.อส.3(4ปี)

2. วศบ.อส.4(4ปี)

รายวิชา - เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ตาก)

อาจารย์ผู้สอน