ข้อมูลอาจารย์

ปริดา จิ๋วปัญญา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
  สถานที่ศึกษา : National Taiwan University of Science and Technology
  ประเทศ : ไต้หวัน

 • 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Engineering
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
  สถานที่ศึกษา : Asia Institute of Technology
  ประเทศ : ไทย

 • 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Engineering
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ