รายละเอียด

การวิจัยดำเนินงาน (ตาก) / Operation Research

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยดำเนินงาน (ตาก)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Operation Research
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การวิจัยดำเนินงาน (ตาก)

อาจารย์ผู้สอน