รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสและชื่อรายวิชา  :   GEBIN102   นวัตกรรมและเทคโนโลยี(Innovation and Technology)

จำนวนหน่วยกิต  :   3  หน่วยกิต  (3-0-6)

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

Section 1:  ไลน์กลุ่ม  นวัตกรรมและเทคโนโลยีsec1ภาค1-63

 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ

            E-mail.  l-prasong999@hotmail.com

2)  ดร.กฤษฎา   ยาใจ      สถานที่ติดต่ออาจารย์  : สาขาวิทยาศาสตร์  ห้อง SC832

            โทร.  054-710259 ต่อ 7123     E-mail.  k_krissada@hotmail.com

3)  ดร.ศักรินทร์  ณ น่าน   สถานที่ติดต่ออาจารย์  : สาขาศิลปศาสตร์  ห้อง LA722

            โทร.  054-710259 ต่อ 1300     E-mail.  na_nan082@hotmail.com

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม  นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต  ฝึกออกแบบนวัตกรรม

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน