รายละเอียด

หลักฟิสิกส์ / Principle of Physics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักฟิสิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Physics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - หลักฟิสิกส์

อาจารย์ผู้สอน