รายละเอียด

การเขียนเชิงธุรกิจ 3 / Business Writing 3

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA707
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนเชิงธุรกิจ 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Writing 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเขียนเชิงธุรกิจ 3

Revision of essential grammar for writing
กิจกรรม : - แบบทดสอบความรู้ผ่าน RMUTL Education
- เฉลย พร้อมอธิบาย

Memorandum
กิจกรรม : - บรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์
- PPT
- แบบฝึกหัด (งานกลุ่ม) ผ่าน RMUTL Education

Memorandum
กิจกรรม : - บรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์
- PPT
- แบบฝึกหัด (งานกลุ่ม) ผ่าน RMUTL Education

Memorandum
กิจกรรม : - บรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์
- PPT
- แบบฝึกหัด (งานกลุ่ม) ผ่าน RMUTL Education

Agenda
กิจกรรม : - บรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์
- PPT
- แบบฝึกหัด (งานกลุ่ม) ผ่าน RMUTL Education

Minutes of a meeting
กิจกรรม : - บรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์
- PPT
- แบบฝึกหัด (งานกลุ่ม) ผ่าน RMUTL Education

Minutes of a meeting
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติ (งานกลุ่ม)

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

Minutes of a meeting
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติ (งานกลุ่ม)

Short report
- Format
- Components

กิจกรรม : - บรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์
- PPT

Short report
- Terms of reference

กิจกรรม : - บรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์
- PPT
- แบบฝึกหัด (งานกลุ่ม) ผ่าน RMUTL Education

Short report
- Using graphs or illustration

กิจกรรม : - บรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์
- PPT
- แบบฝึกหัด (งานกลุ่ม) ผ่าน RMUTL Education

Short report
- Conclusion and recommendation

กิจกรรม : - บรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์
- PPT
- แบบฝึกหัด (งานกลุ่ม) ผ่าน RMUTL Education

Short report
- Conclusion and recommendation

กิจกรรม : - บรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์
- PPT
- แบบฝึกหัด (งานกลุ่ม) ผ่าน RMUTL Education

Assignment
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และเขียนรายงานส่ง

Assignment
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และเขียนรายงานส่ง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน