ข้อมูลอาจารย์

ปณิธิ อมาตยกุล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 11 ต.ค. 2562
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : Massey University
  ประเทศ : นิวซีแลนด์

 • 23 เม.ย 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : ภูมิภาคศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 17 มิ.ย. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : การสอนภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 6 มี.ค. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ