รายละเอียด

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ / Soil Mechanics Laoboratory

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Soil Mechanics Laoboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน