รายละเอียด

หลักการของระบบสื่อสาร sec2 / Principles of Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการของระบบสื่อสาร sec2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - หลักการของระบบสื่อสาร sec2

อาจารย์ผู้สอน