รายละเอียด

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า sec 1 / Electromagnetic Fields

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL115
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สนามแม่เหล็กไฟฟ้า sec 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electromagnetic Fields
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - สนามแม่เหล็กไฟฟ้า sec 1

บทที่ 1 วิวัฒนาการของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- มิติ หน่วย และการเขียนค่า
- ธรรมชาติของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- สเป็กตรัมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 2 วิเคราะห์เวกเตอร์
- กฎพื้นฐานทางพีชคณิตเวกเตอร์ และคุณสมบัติการกระทำทางเวกเตอร์
- ระบบพิกัดเชิงตั้งฉาก

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

(ต่อ) การแปลงระหว่างระบบพิกัด
- สนามเกรเดียนต์ของปริมาณสเกลาร์
- ไดเวอร์เจนซ์ของสนามเวกเตอร์
- เคิร์ลของสนามเวกเตอร์
- ตัวกระทำลาปลาเชียน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 3 สนามไฟฟ้าสถิตย์
- สมการของแม็กซ์เวลล์
- การกระจายตัวของประจุไฟฟ้า และสนามไฟฟ้า
- กฎของคูลอมป์
- กฎของเกาส์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวย่าง และดูวีดีโอ

(ต่อ) ศักย์ไฟฟ้าสเกลาร์
- ศักย์ไฟฟ้าที่เป็นฟังก์ชั่นของสนามไฟฟ้า
- ศักย์ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากจุดประจุไฟฟ้า
- ศักย์ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการกระจายตัวของประจุไฟฟ้า
- สนามไฟฟ้าที่เป็นฟังก์ชั่นของศักย์ไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

(ต่อ)
- สมการปัวซอง
- คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ
- ตัวนำไฟฟ้า
- ไดอิเล็กตริก

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

(ต่อ)
- ค่าความจุทางไฟฟ้า
- พลังงานศักย์ของไฟฟ้าสถิตย์
- การใช้วิธีอิมเมจหาค่า V และ E
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 สนามแม่เหล็กสถิตย์
- แรง และแรงบิดแม่เหล็ก
- กฎบิโอ-ซาวาร์
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการใช้งาน

(ต่อ)
- แรงแม่เหล็กระหว่างตัวนำขนาน 2 ตัว
- สมการแม่เหล็กสถิตย์ของแมกซ์เวลล์


กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

(ต่อ)
- ศักย์แม่เหล็กเวกเตอร์
- คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

(ต่อ)
- ค่าความเหนี่ยวนำ
- สนามแม่เหล็กในโซลินอยด์
- ค่าความเหนี่ยวนำในตัวเอง
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
(ต่อ)
- ค่าความเหนี่ยวนำร่วม
- พลังงานแม่เหล็ก

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 5 สมการแมกซ์เวลล์สำหรับสนามแปรค่าตามเวลา
- กฎของฟาราเดย์
- ลูปตัวนำคงที่ในสนามแม่เหล็กแปรค่าตามเวลา
- หม้อแปลงไฟฟ้าอุดมคติ
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

(ต่อ)
- ตัวนำเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กสถิตย์
- เครื่องกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- ตัวนำเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กแปรค่าตามเวลา

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

(ต่อ)
- กระแสขจัด
- ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง
- ศักย์แม่เหล็ก
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน