รายละเอียด

หลักการของระบบสื่อสาร sec1 / Principles of Communication

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการของระบบสื่อสาร sec1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - หลักการของระบบสื่อสาร sec1

บทที่1 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของระบบสื่อสารด้วยสัญญาณไฟฟ้า โมเดลของการสื่อสารทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 2 สัญญาณและระบบ สเปคตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ของอนุกรมฟูริเยอร์และการแปลงฟูริเยอร์
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 3 การมอดูเลตและดีมอดูเลตแบบ AM, DSB, SSB
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 4 การมอดูเลตและดีมอดูเลตแบบFM, NB/WBFM, PM
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 5 สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในระบบสื่อสาร
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 6 การมอดูเลตแบบไบนารี
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 7 ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ ความถี่ไนควิสท์และการจัดระดับ (Quantization) การมอดูเลตแบบพัลส์ PCM และ DM
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

บทที่ 8 เทคนิคการมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 9 สายนำสัญญาณ
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 10 การแพร่กระจายคลื่น
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 11 อุปกรณ์การสื่อสารและไมโครเวฟ
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 12 การสื่อสารผ่านดาวเทียม
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 13 การสื่อสารทางแสงเบื้องต้น
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 14 การสื่อสารในปัจจุบัน
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 14 การสื่อสารในปัจจุบัน (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการคำนวณ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน