รายละเอียด

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า sec2 / Electrical Engineering Mathematics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า sec2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Engineering Mathematics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า sec2

บทที่ 1 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 1 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

บทที่ 2 วิเคราะห์เวกเตอร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

บทที่ 2 วิเคราะห์เวกเตอร์(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

บทที่ 3 การแปลงลาปลาซ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

บทที่ 3 การแปลงลาปลาซ(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

บทที่ 3 การแปลงลาปลาซ(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 3 การแปลงลาปลาซ(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

บทที่ 4 อนุกรมฟูริเยร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

บทที่ 4 อนุกรมฟูริเยร์(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

บทที่ 4 อินทิกรัลฟูริเยร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

บทที่ 4 การแปลงฟูริเยร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

บทที่ 4 การแปลงฟูริเยร์(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

บทที่ 5 ผลการแปลง Z
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อยท้ายชั่วโมง

ทบทวน
กิจกรรม : ทวทวน เรียนเพิ่มเต็ม

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบ

อาจารย์ผู้สอน