รายละเอียด

การพิมพ์ออฟเซต / Offset Printing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP129
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพิมพ์ออฟเซต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Offset Printing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การพิมพ์ออฟเซต

แนะนำ ผู้สอนและผู้เรียนเพื่อสร้างความ เข้าใจในเนื้อหา
การพิมพ์ออฟเซต
-หลักการพิมพ์ระบบออฟเซท
-กระบวนการเกิดภาพทางการพิมพ์


กิจกรรม : -บรรยาย แบบ 0nline ใช้สื่อ PowerPoint และสื่อ วิดิทัศน์
- อภิปรายทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

การพิมพ์ออฟเซต
-การพิมพ์ออฟเซตใช้น้ำ
-การพิมพ์ออฟเซตไร้น้ำ
-ดิจิตอลออฟเซท


กิจกรรม : -บรรยาย แบบ 0nline ใช้สื่อ PowerPoint และสื่อ วิดิทัศน์
- อภิปรายทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

โครงสร้างเครื่องพิมพ์ออฟเซตชนิดต่าง ๆ
-ระบบป้อนแผ่น
-ระบบป้อนม้วน


กิจกรรม : -บรรยาย แบบ 0nline ใช้สื่อ PowerPoint และสื่อ วิดิทัศน์
- อภิปรายทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นสีเดียว
-ส่วนป้อน
-ส่วนพิมพ์
-ส่วนรับ


กิจกรรม : -บรรยาย แบบ 0nline ใช้สื่อ PowerPoint และสื่อ วิดิทัศน์
- อภิปรายทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

น้ำยาฟาวน์เทน
-ส่วนประกอบ
-คุณสมบัติ
ผ้ายางออฟเซตและการรองหนุน
-ชนิดและโครงสร้างของผ้ายาง
-รูปแบบการรองหนุน
แม่พิมพ์
-ชนิดของแม่พิมพ์
-กระบวนการเกิดภาพ


กิจกรรม : -บรรยาย แบบ 0nline ใช้สื่อ PowerPoint และสื่อ วิดิทัศน์
- อภิปรายทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

ปฏิบัติการเตรียม
-น้ำยาฟาวน์เทน
-ผ้ายางออฟเซตและการรองหนุน


กิจกรรม : - สาธิตการทำงาน
- และปฏิบัติงานของผู้เรียน

ฝึกปฏิบัติการปรับตั้งเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นสีเดียว
-การปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษ
-การปรับตั้งส่วนพิมพ์
-การปรับตั้งส่วนรับกระดาษ

กิจกรรม : - สาธิตการทำงาน
- และปฏิบัติงานของผู้เรียน

ฝึกปฏิบัติการปรับตั้งเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นสีเดียว
-การปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษ
-การปรับตั้งส่วนพิมพ์
-การปรับตั้งส่วนรับกระดาษ

กิจกรรม : - สาธิตการทำงาน
- และปฏิบัติงานของผู้เรียน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ฝึกปฏิบัติการปรับตั้งเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นสีเดียว
-การปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษ
-การปรับตั้งส่วนพิมพ์
-การปรับตั้งส่วนรับกระดาษ


กิจกรรม : - สาธิตการทำงาน
- และปฏิบัติงานของผู้เรียน

การพิมพ์งานสีเดียวและภาพฮาล์ฟโทน
-กระบวนการก่อนพิมพ์
-กระบวนการงานพิมพ์
-กระบวนการหลังพิมพ์

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษาจากอุปกรณ์

ปฏิบัติงานพิมพ์งานสีเดียวและฮาล์ฟโทน

กิจกรรม : - สาธิตการทำงาน
- และปฏิบัติงานของผู้เรียนภายใต้การกำกับดูแลของผู้สอน

ปฏิบัติงานพิมพ์งานสีเดียวและฮาล์ฟโทน
กิจกรรม : - สาธิตการทำงาน
- และปฏิบัติงานของผู้เรียนภายใต้การกำกับดูแลของผู้สอน

ปฏิบัติงานพิมพ์งานสีเดียวและฮาล์ฟโทน
กิจกรรม : - สาธิตการทำงาน
- และปฏิบัติงานของผู้เรียนภายใต้การกำกับดูแลของผู้สอน

ปฏิบัติงานพิมพ์งานสีเดียวและฮาล์ฟโทน
กิจกรรม : - สาธิตการทำงาน
- และปฏิบัติงานของผู้เรียนภายใต้การกำกับดูแลของผู้สอน

ปฏิบัติงานพิมพ์งานสีเดียวและฮาล์ฟโทน

กิจกรรม : - สาธิตการทำงาน
- และปฏิบัติงานของผู้เรียนภายใต้การกำกับดูแลของผู้สอน

วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขการพิมพ์ออฟเซต
กิจกรรม : - สาธิตการทำงาน
- และปฏิบัติงานของผู้เรียนภายใต้การกำกับดูแลของผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน