ข้อมูลอาจารย์

ประสิทธิ์ อินทร์จันทร์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 26 ต.ค. 2535
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : นิเทศศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ : ไทย

 • 28 มิ.ย. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : นิเทศศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ