รายละเอียด

โครงงาน / Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44010004
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9883fbf194a0437c95bc89bb0c34ff65%40thread.tacv2/conversations?groupId=81f996fe-3186-49aa-90fe-9bd50644b3df&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - โครงงาน

1. แนะนำแผนการเรียน และปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. แนะนำวิธีการจัดพิมพ์รูปเล่มโครงงาน ตามคู่มือการเขียนโครงงาน หรือศิลปนิพนธ์ฯ ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. แนะนำกระบวนการยื่นสอบป้องกันโครงงาน
กิจกรรม : 1. สอบถามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงงาน จากภาคการศึกษาก่อน
2. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแผนการเรียน และปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เนื่องจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนส่วนใหญ่ เป็นเด็กตกค้าง ปี 5 ซึ่งลงเรียนเฉพาะรายวิชานี้)

งานปฏิบัติในชั่วโมงเรียน
1. ให้นักศึกษาเขียนแผนการทำงานโครงงานของตนเอง ตลอดภาคเรียน โดยให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาฯ
2. นำเสนอแผนงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานรับทราบ และพิจารณาความเหมาะสมของแผนงาน

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการต่อเนื่อง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในบทที่ 1
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการต่อเนื่อง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในบทที่ 2
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการต่อเนื่อง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในบทที่ 3
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการต่อเนื่อง ดำเนินการจัดทำเครื่องมือในบทที่ 3
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการต่อเนื่อง ดำเนินการนำเครื่องมือไปสัมภาษณ์และสอบถาม
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการต่อเนื่อง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในบทที่ 4
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ
-ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมนำเสนอความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการโครงงานในสัปดาห์ที่ 8

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

สอบถามก้าวหน้าโครงงานนักศึกษา (นำเสนอความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการโครงงาน)
กิจกรรม : คณะกรรมการพิจารณาเนื้อหาโครงการตามการนำเสนอความก้าวหน้าของนักศึกษา แล้วรายงานผลให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพื่อการดำเนินโครงงานในครั้งต่อไป ตามกรอบระยะเวลา

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการสอบความก้าวหน้า อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการต่อเนื่อง นำข้อมูลบทที่4 มาทำการวิเคราะห์เพื่อทำการ Sketch งานออกแบบบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการต่อเนื่อง ทำการ Sketch งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความสมบูรณ์ตามข้อมูลที่ได้รับมา
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการต่อเนื่อง งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความสมบูรณ์ตามข้อมูลที่ได้รับมา ดำเนินการจัดทำหุ่นจำลอง
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการต่อเนื่อง งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความสมบูรณ์ตามข้อมูลที่ได้รับมา ดำเนินการจัดทำหุ่นจำลอง
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการต่อเนื่อง นำเสนอโครงงานต่อกลุ่มผู้ประกอบการตามโครงงานของนักศึกษา
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-ผู้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของโครงงาน
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการต่อเนื่อง ดำเนินการปรับแก้ไขตามความเหมาะสมที่ได้นำเสนอผู้ประกอบการ
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-ผู้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของโครงงาน
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ปฏิบัติการเขียนสรุปผลการศึกษา บทที่ 5
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

ตรวจสอบ แก้ไขการจัดพิมพ์โครงงาน และเตรียมยื่นสอบป้องกันโครงงาน
กิจกรรม : -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
-นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานและเตรียมยื่นสอบป้องกันโครงงาน

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

สอบป้องกันโครงงาน
กิจกรรม : -นักศึกษาสอบป้องกันโครงงาน ตามวัน เวลาที่กำหนด
-คณะกรรมการสอบ ดำเนินการสอบตามวัน เวลาที่กำหนด
-นักศึกษาดำเนินการส่งเล่มโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำ
-นำเอกสารไปเข้าเล่ม เตรียมจัดส่ง

-การจัดการเรียนการสอน2เดือนแรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสื่อMicrosoft Teams
-การจัดการสอบป้องกันโครงงาน อาคาร10 โดยเว้นระยะห่างของนักศึกษาโต๊ะเว้นโต๊ะ การเข้าห้องต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน
-จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมจำนวนห้องกับจำนวนนักศึกษา

อาจารย์ผู้สอน