รายละเอียด

องค์การและการจัดการ SEC_1 / Organization and Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : องค์การและการจัดการ SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organization and Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

องค์การและการจัดการ 

บช.บ.การบัญชี (4ปี) ห้อง 1 ปี 1/2563

รายวิชา - องค์การและการจัดการ SEC_1

อาจารย์ผู้สอน