รายละเอียด

โครงงานศึกษา / Project Study

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44010003
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Project Study
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โครงงานศึกษา

1. แนะนำแผนการสอน
2. แนะนำแผนดำเนินงานโครงงานศึกษา
3. แนะนำการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Google Classroom
MS.Team และ Zoom
กิจกรรม : 1. อธิบายแผนดำเนินงานประจำภาคเรียนที่ 1/63 ผ่าน MS.Team
2. ยกตัวอย่างโครงงานศึกษาของรุ่นพี่ในประเด็นต่างๆ ผ่าน MS.Team
3. ศึกษาสื่อวิดีโอ เพื่อฝึกจับประเด็นความสนใจผ่าน Google Classroom

ใบงานครั้งที่ 1
1. เขียนประเด็นที่ตนเองสนใจศึกษา 3 ประเด็น พร้อมชี้แจงเหตุผล ลงในกระดาษ A4 ส่งไฟล์ใน Google Classroom
2. นักศึกษาเขียน Mind Map หัวข้อที่สนใจ ส่งไฟล์ใน Google Classroom

บทที่ 1 พื้นฐานการทำวิจัย
1.1 ความหมายของการวิจัย
1.2 ประโยชน์ของงานวิจัย
1.3 จรรยาบรรณของนักวิจัย

บทที่ 2 ประเภทและขั้นตอนการวิจัย
2.1 ประเภทของการวิจัย
2.2 ขั้นตอนที่สำคัญของการวิจัย
กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหา บทที่ 1-2 ผ่าน MS.Team
2. นำเสนอแนวคิดจาก Mind Map ผ่าน Zoom


ใบงาน ครั้งที่ 2
1. สืบค้นงานวิจัยแต่ละประเภท ประเภทละ 2 เรื่อง
2. สรุปสาระสำคัญจากการอ่านงานวิจัย
3. ส่งเป็นไฟล์ใน Google Classroom

บทที่ 3 การเลือกปัญหาและการกำหนดปัญหาการวิจัย
3.1 แหล่งที่มาของปัญหาในการวิจัย
3.2 การเลือกปัญหาในการวิจัย
3.3 การกำหนดปัญหาการวิจัย

กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหา บทที่ 3 ผ่าน MS.Team
2. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ของแต่ละสถาบัน
3. อภิปรายประเด็นที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกับหัวข้อที่สนใจ

ใบงาน ครั้งที่ 3
1. ให้รวบรวมวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3 เรื่อง สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหัวข้อที่สนใจ และส่งไฟล์งานใน Google Classroom

บทที่ 4 การทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 ประโยชน์จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.2 หลักการเลือกวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหา บทที่ 4 ผ่าน MS.Team
2. ศึกษารายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในการทำงานวิจัย จากตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ใบงาน ครั้งที่ 4
1. เตรียมนำเสนอการวิเคราะห์ทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานตนเอง เป็นสื่อพาวเวอร์พอยท์ คนละ 5 เรื่อง ในสป.ที่ 5 ผ่าน Zoom

บทที่ 5 การเขียนโครงร่างและการนำเสนอหัวข้อ
5.1 ความหมายและความสำคัญของโครงร่าง
5.2 ส่วนประกอบของโครงร่าง
5.3 แนวทางการเขียนโครงร่างกิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหา บทที่ 5 ผ่าน MS.Team
2. นศ. นำเสนองานทบทวนวรรณกรรม ตามที่มอบหมาย ผ่าน Zoom

ใบงาน ครั้งที่ 5
1. ให้นักศึกษา สืบค้นและจัดเตรียมข้อมูล สำหรับการจัดทำโครงร่าง
2. รวบรวมข้อมูล และสรุปส่งเป็นรายงาน ส่งไฟล์ใน Google Classroom
3. ฝึกเขียนโครงร่างหัวข้อที่สนใจ ส่งไฟล์งานใน Google Classroom

บทที่ 6 กระบวนการจัดทำโครงงาน
6.1 การวางแผนการศึกษา
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.3 การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
6.4 การรายงานผลการศึกษา


กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหา บทที่ 6 ผ่าน MS.Team

ใบงาน ครั้งที่ 6
1. ฝึกวิเคราะห์กระบวนการจัดทำโครงงาน จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2 เล่ม
2. ส่งไฟล์งานสรุป ใน Google Classroom

บทที่ 7 หลักเกณฑ์และแบบแผนการเขียนโครงงาน
7.1 หลักเกณฑ์และแบบแผนการเขียนโครงงาน
7.2 ส่วนประกอบของโครงงาน

กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหา บทที่ 7 ผ่าน MS.Team
2. ตัวอย่างโครงงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ใบงาน ครั้งที่ 7
1. ฝึกเขียนส่วนประกอบตอนต้น
2. ฝึกเขียนส่วนประกอบเนื้อหา การอ้างอิงแทรกเนื้อหา
3. ฝึกเขียนส่วนประกอบตอนท้าย การเขียนบรรณานุกรม

บทที่ 8 รูปแบบการจัดพิมพ์โครงงาน
8.1 หลักเกณฑ์การใช้ตัวอักษร
8.2 หลักการจัดหน้า
8.3 หลักการพิมพ์รายงานวิชาการ

กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหา บทที่ 8 ผ่าน MS.Team
2. อธิบายไฟล์คู่มือการพิมพ์รูปเล่มโครงงานฯ ผ่าน MS.Team
3. ศึกษาคลิปวิดีโอแนะนำการพิมพ์และการจัดหน้าโครงงาน

ใบงาน ครั้งที่ 8
1. ฝึกพิมพ์ส่วนประกอบตอนต้น
2. ฝึกพิมพ์ส่วนประกอบเนื้อหา การอ้างอิงแทรกเนื้อหา
3. ฝึกพิมพ์ส่วนประกอบตอนท้าย การเขียนบรรณานุกรม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ยื่นสอบเสนอหัวข้อโครงงานศึกษา ครั้งที่ 1
กิจกรรม : 1. ชี้แจงขั้นตอนการยื่นสอบเสนอหัวข้อฯ ผ่าน Zoom
2. กำหนด Time line การสอบเสนอหัวข้อโครงงาน


ใบงาน ครั้งที่ 9
1. ส่งเอกสารประกอบการสอบเสนอหัวข้อโครงงานศึกษา ผ่าน Google Classroom

สอบเสนอหัวข้อโครงงาน ครั้งที่ 1
กิจกรรม : 1. คณะกรรมการประจำหลักสูตร ดำเนินการสอบตามตารางเวลาที่กำหนด
2. ประกาศผลการสอบเสนอหัวข้อฯ

สอบเสนอหัวข้อโครงงาน ครั้งที่ 2 (กรณีสอบไม่ผ่าน/ปรับปรุงแก้ไข)
กิจกรรม : 1. คณะกรรมการประจำหลักสูตร ดำเนินการสอบตามตารางเวลาที่กำหนด
2. ประกาศผลการสอบเสนอหัวข้อฯ

ยื่นขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
กิจกรรม : 1. นักศึกษายื่นเอกสารขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
2. เริ่มดำเนินงานศึกษาตามแผนการทำงาน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่บทที่ 1-3

ดำเนินงานศึกษา (ต่อเนื่อง)
กิจกรรม : 1. ส่งแบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษารายอาทิตย์ เป็นไฟล์ใน Google Classroom
2. จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ เตรียมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าก่อนปิดภาคการศึกษา

ดำเนินงานศึกษา (ต่อเนื่อง)
กิจกรรม : 1. จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ เตรียมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าก่อนปิดภาคการศึกษา

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
กิจกรรม : 1. นักศึกษานำเสนอรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานบทที่ 1-4 ผ่าน Zoom
2. คณะกรรมการประจำหลักสูตร พิจารณาผลการดำเนินงาน
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลคะแนน และติดประกาศ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน