รายละเอียด

เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 SEC_2 / Computer Typing Techniques 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA509
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 SEC_2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Typing Techniques 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 

BBABA509_SEC_2 การบัญชี (4ปี) ห้อง 2 ปี 3/2561

รายวิชา - เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 SEC_2

อาจารย์ผู้สอน