รายละเอียด

โครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ / Project in Printing and Packaging

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP119
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Project in Printing and Packaging
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - โครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

1. แนะนำแผนการเรียน และปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. แนะนำ Timeline ของรายวิชา
3. ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานในโครงงานของตนเอง
กิจกรรม : 1. อธิบายแผนการเรียน และ Timeline ผ่านช่องทาง MS.TEAM
2. ให้นักศึกษาเขียนแผนการทำงานโครงงานของตนเอง ตลอดภาคเรียน โดยให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาฯ ส่งไฟล์งานใน Classroom
3.นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงงาน จากภาคการศึกษาก่อน ผ่านช่องทางออนไลน์ MS.Team

1. สรุประยะเวลาและการดำเนินโครงงาน
2. ปฏิบัติการต่อเนื่อง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในบทที่ 3
กิจกรรม : 1. นำเสนอแผนงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานรับทราบ และพิจารณาความเหมาะสมของแผนงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ MS.Team
2. ปรับแก้ และดำเนินงานต่อเนื่อง ตามแผนงานและระยะเวลา
3. เก็บข้อมูล เตรียมนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารายเดือน

1. การจัดพิมพ์รูปเล่มโครงงาน
2. ปฏิบัติการต่อเนื่อง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในบทที่ 3
กิจกรรม : 1. อธิบายวิธีการพิมพ์รูปเล่มโครงงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ MS.Team
2. ยกตัวอย่างรูปแบบการจัดหน้า บทที่ 1-5
3. ดำเนินงานต่อเนื่อง ตามแผนงานและระยะเวลา
4. เก็บข้อมูล เตรียมนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารายเดือน

รายงานความก้าวหน้ารายเดือน
กิจกรรม : รายงานความก้าวหน้ากับคณะกรรมการประจำหลักสูตร ตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ ผ่านช่องทางออนไลน์ MS.TEAM

1. ปฏิบัติการต่อเนื่อง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในบทที่ 4
กิจกรรม : 1. ดำเนินงานต่อเนื่อง ตามแผนงานและระยะเวลา
2. เก็บข้อมูล เตรียมนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารายเดือน
3. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ขอคำแนะนำหรือตรวจสอบการทำงานต่อเนื่อง

1. ปฏิบัติการต่อเนื่อง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในบทที่ 4
กิจกรรม : 1. ดำเนินงานต่อเนื่อง ตามแผนงานและระยะเวลา
2. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ขอคำแนะนำหรือตรวจสอบการทำงานต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางออนไลน์
3. นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ
4. เก็บข้อมูล เตรียมนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารายเดือน

1. ปฏิบัติการต่อเนื่อง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในบทที่ 4
กิจกรรม : 1. ดำเนินงานต่อเนื่อง ตามแผนงานและระยะเวลา
2. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ขอคำแนะนำหรือตรวจสอบการทำงานต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางออนไลน์
3. นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ
4. เก็บข้อมูล เตรียมนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารายเดือน

รายงานความก้าวหน้ารายเดือน
กิจกรรม : รายงานความก้าวหน้ากับคณะกรรมการประจำหลักสูตร ตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ ผ่านช่องทางออนไลน์ MS.TEAM

1. ปฏิบัติการต่อเนื่อง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในบทที่ 5
กิจกรรม : 1. ดำเนินงานต่อเนื่อง ตามแผนงานและระยะเวลา
2. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ขอคำแนะนำหรือตรวจสอบการทำงานต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางออนไลน์
3. นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ
4. เก็บข้อมูล เตรียมนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารายเดือน

1. ปฏิบัติการต่อเนื่อง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในบทที่ 5
กิจกรรม : 1. ดำเนินงานต่อเนื่อง ตามแผนงานและระยะเวลา
2. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ขอคำแนะนำหรือตรวจสอบการทำงานต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางออนไลน์
3. นักศึกษาแก้ไขการจัดพิมพ์โครงงานตามคำแนะนำ
4. เก็บข้อมูล เตรียมนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารายเดือน

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของโครงงาน ก่อนสอบป้องกัน
กิจกรรม : 1. นักศึกษาดำเนินการส่งเล่มโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำ
2. แก้ไข จัดพิมพ์เอกสาร สำหรับยื่นสอบป้องกันโครงงาน

ยื่นสอบป้องกันโครงงาน
กิจกรรม : นักศึกษาดำเนินการยื่นสอบป้องกันโครงงาน โดยมีเอกสารดังนี้*
1. เอกสาร 5 บท พร้อมสารบัญ บทคัดย่อภาษาไทย บรรณานุกรม และภาคผนวก (มีลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษา กำกับเอกสาร)
2. เอกสารยื่นขอสอบป้องกันโครงงาน SP_04
3. เอกสารนำเสนอผลการศึกษา Power point *ยื่นเอกสารขอสอบ ทั้งหมด (ข้อ1-3) ล่วงหน้า 3 วันทำการ ผ่านช่องทางออนไลน์ Classroom

สอบป้องกันโครงงาน
กิจกรรม : 1. นักศึกษาสอบป้องกันโครงงาน ตามวัน เวลาที่กำหนด ผ่านช่องทาง Zoom
2. คณะกรรมการสอบ ดำเนินการสอบตามวัน เวลาที่กำหนด ผ่านช่องทาง Zoom

นักศึกษาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบฯ
กิจกรรม : 1. นักศึกษาดำเนินการแก้ไขผลงานให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบป้องกัน โดยพิจารณาร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของโครงงาน ก่อนส่งผลงาน
กิจกรรม : 1. นักศึกษาดำเนินการส่งเล่มโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำ
2. นำเอกสารไปเข้าเล่ม เตรียมจัดส่ง

จัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา
กิจกรรม : 1. นักศึกษาจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงงานศึกษา เผยแพร่ต่อสาธารณชน

1. ส่งงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมผลงาน ที่ได้จากการศึกษา
กิจกรรม : 1. นักศึกษาดำเนินการจัดส่งเล่มโครงงาน ตามที่กำหนด
(เล่มโครงงาน 2 เล่ม CD 1 แผ่น ผลงานสำเร็จ)

อาจารย์ผู้สอน