รายละเอียด

หลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Sec 1) / Essential English Phonetics and Phonology for Communication (Sec 1)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Sec 1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Essential English Phonetics and Phonology for Communication (Sec 1)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

a6ibnx6

รายวิชา - หลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Sec 1)

อาจารย์ผู้สอน