รายละเอียด

การอ่านแปลความ / Interpretative reading

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TAK_BOAEC116/Sec_1/การอ่านแปลความ
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การอ่านแปลความ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Interpretative reading
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Please contact me (Dr. Sawitri Suwanaroa) as a principle lecturer for this course by mobile number 088-5469938, or ID Line Dr.Nueng. 

รายวิชา - การอ่านแปลความ

อาจารย์ผู้สอน