รายละเอียด

โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ / Agricultural and Biological Engineering Project

  • 18 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Agricultural and Biological Engineering Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

การทำให้เกิดผลโครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยนักศึกษาทำการค้นคว้าวิจัยในเรื่องที่เลือกสรรแล้ว ในสาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาต้องส่งรายงานให้กับภาควิชาฯ และต้องเสนอผลงานโดยสมบูรณ์ก่อนปิดภาคการศึกษา                   

  Implementation of the proposed agricultural and biological engineering project for a student to do a research in the field of agricultural and biological engineering or related fields under the supervision of the advisor. Departmental copy and oral defense are required before the end of the semester.

รายวิชา - โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษารายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษารายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษารายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษารายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษารายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษารายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษารายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษารายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

ให้คำปรึกษารายบุคคลตามลำดับที่ได้นัดหมาย

อาจารย์ผู้สอน