รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต Sec_7 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) ปี 1/2563 / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101 Sec_7 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไ
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต Sec_7 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) ปี 1/2563
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

GEBSO101: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต (Sufficiency Economy and Wisdom of Living)

GEBSO101_SEC_7 (ภาคปกติ)

 

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) ปี 1/2563

วันเวลาที่เรียน: วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 - 15.00 น.

อาจารย์ผู้สอน: อ.รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์

 

รหัสเข้าห้องเรียน

Code MS Team : mo6z60p

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต Sec_7 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) ปี 1/2563

อาจารย์ผู้สอน