รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec_11 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี) ปี 1/2563 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103 Sec_11 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec_11 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี) ปี 1/2563
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

GEBIN103: ศิลปะการใช้ชีวิต (Art of Living)

:GEBIN103_SEC_11 (ภาคปกติ)

 

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี) ปี 1/2563

วันเวลาที่เรียน: วันอังคาร เวลา 15.00 - 18.00 น.

อาจารย์ผู้สอน: อ.รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์

 

รหัสเข้าห้องเรียน

Code MS Team : xg34tjh

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec_11 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี) ปี 1/2563

อาจารย์ผู้สอน