รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec_9 บช.บ.การบัญชี เทียบโอน ห้อง 1 ปี 1/2563 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103 Sec_9 บช.บ.การบัญชี เทียบโอน ห้อง 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec_9 บช.บ.การบัญชี เทียบโอน ห้อง 1 ปี 1/2563
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBIN103: ศิลปะการใช้ชีวิต (Art of Living)

:GEBIN103_SEC_9 (ภาคปกติ)

 

บช.บ.การบัญชี เทียบโอน ห้อง 1 ปี 1/2563

วันเวลาที่เรียน: วันอังคาร เวลา 8.00 - 11.00 น.

อาจารย์ผู้สอน: อ.รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์

 

รหัสเข้าห้องเรียน

Code MS Team : 6y7pnit

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec_9 บช.บ.การบัญชี เทียบโอน ห้อง 1 ปี 1/2563

อาจารย์ผู้สอน