รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต SEC_4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) ปี 2/2562 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103 SEC_4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต SEC_4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) ปี 2/2562
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBIN103: ศิลปะการใช้ชีวิต (Art of Living)

:GEBIN103_SEC_4 (ภาคปกติ)

 

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) ปี 2/2562

วันเวลาที่เรียน: วันอังคาร เวลา 12.00 - 15.00 น.

อาจารย์ผู้สอน: อ.รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์

 

รหัสเข้าห้องเรียน

Code MS Team : 457fxkg

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต SEC_4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) ปี 2/2562

อาจารย์ผู้สอน