รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต Sufficiency Economy and Wisdom of Living

รหัสวิชา GEBSO101

code เข้าชั้นเรียน ppfkfhu

อาจารย์ผู้สอน  นางสาวสิรินพร เกียงเกษร

เบอร์ติดต่อผู้สอน  089-9616192

 

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

อาจารย์ผู้สอน