ข้อมูลอาจารย์

สิรินพร เกียงเกษร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : การพัฒนาชุมชน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ประเทศ : ไทย

 • 18 พ.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : การพัฒนาสังคม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ