รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 51 / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 51
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา Academic English, Section 51 สอนโดยอาจารย์เฉลิมพงค์ ทำงาน

ให้นำรหัส dz8p6dz เพื่อกรอกใน MS teams ในห้อง CM_GEBLC103/Sec_51/ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

หากมีข้อสงสัย โทร. 086-4418507 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 51

อาจารย์ผู้สอน